Ysgolion a Cholegau

Rhaglen Allgymorth Deithiol Flora i Ysgolion

!cid_7D9C2A3889DD6E45BFD5C90B99F8DF99@carmarthenshire_govMae Oriel Davies yn ymestyn ein gwaith gydag ysgolion ar draws Cymru am y tro cyntaf, wrth i’r artist Jacques Nimki fynd â gweithgareddau ein Rhaglen Allgymorth flora ar daith gyda’r arddangosfa i Gaerfyrddin, Pwllheli ac Aberystwyth. Mae grant gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook yn galluogi plant mewn ysgol ger pob lleoliad, sef Oriel Myrddin, Plas Glyn y Weddw a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y drefn honno, i gymryd rhan mewn prosiect dysgu dwys dan arweiniad artistiaid. Mae’r prosiect, sy’n canolbwyntio ar amgylchedd lleol y plant a’r planhigion achlysurol sydd i’w gweld yn tyfu yno, yn canolbwyntio ar ddatblygu llythrennedd gweledol, yn gofyn ‘beth yw celf?’, ac yn archwilio’r gwahaniaethau rhwng edrych a gweld; rhithiau gweledol ac iaith gelf.

 

Yn hwyr yn ystod tymor y gwanwyn a dechrau tymor yr haf 2016, bydd Jacques yn gweithio gyda disgyblion sydd ag amrywiaeth o anghenion ychwanegol yn Ysgol Hafod Lon, ger Pwllheli. Yn ystod tymor yr hydref 2015, treuliodd Jacques Nimki bedwar diwrnod gyda grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 4 yn Ysgol Gynradd Tre Ioan, Caerfyrddin, a oedd wedi eu neilltuo fel rhai mwy galluog a thalentog. Gyda’i gilydd, cymeront ran mewn cyfres ysgogol o weithgareddau yn yr ysgol, yn yr oriel ac yn yr awyr agored ar y llwybr a gerddwyd rhwng y mannau hyn.

 

Mae prosiect allgymorth addysg Flora wedi cael ei wneud yn bosibl drwy gefnogaeth Ymddiriedolaeth Ernest Cook.


 

Wonderful Weeds: Prosiect Allgymorth flora: Jacques Nimki ac Ysgol Treowen, y Drenewydd

Treowen at Dolerw

Ym mis Mehefin a mis Gorffennaf, bu’r artist flora Jacques Nimki yn gweithio gyda disgyblion Blwyddyn 3 a 4 o Ysgol Gynradd Treowen yn y Drenewydd, mewn cyfres o bum gweithdy undydd oedd yn ymwneud â’r arddangosfa flora ac ymarfer yr artist ei hun. Gyda’i gilydd, archwiliont syniadau yn ymwneud â llythrennedd gweledol, y gwahaniaethau rhwng edrych a gweld, a datblygu sgiliau tynnu lluniau arsylwadol – oll mewn perthynas ag amgylchedd lleol y plant.
Wedi’u hysbrydoli gan eu hymweliadau â Jacques i flora ac i brosiect Owen Griffiths oddi ar y safle ar draws yr afon ym Mharc Dolwerw, casglodd y plant blanhigion, darganfuont am eu nodweddion unigol a chynlluniont ‘chwyn’ newydd eu hunain. Yn ôl yn yr ysgol, dysgont sut i ddefnyddio darlun mesuradwy i gofnodi eu hamgylchoedd, gan gynhyrchu cyfres drawiadol o dirluniau â llinell. Arweiniodd y rhain at weithgareddau collage, a daeth i ben gyda phob un o’r 27 o blant yn gweithio gyda’i gilydd ar eu diwrnod olaf gyda’r artist i greu croglun papur sidan dau fedr o uchder. Arweiniodd y gweithiau celf hyn at ffurfio arddangosfa undydd Wonderful Weeds, a gafodd ei dangos yn y parc y tu allan i Oriel Davies yn ystod Gŵyl Fwyd brysur y Drenewydd. Daeth teuluoedd llawer o’r plant a gymerodd ran i weld yr arddangosfa.

 

Bellach, mae rhaglen allgymorth flora, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook wedi mynd ar daith: y tymor hwn, mae Jacques Nimki yn gweithio gydag Oriel Myrddin a disgyblion yn Ysgol Gynradd Tre Ioan, Caerfyrddin. Gwyliwch y gofod hwn i weld eu hanturiaethau!

Am ymweliadau â’r arddangosfa Flora a gweithdai creadigol wedi’u teilwra i’ch grŵp, cysylltwch â Helen Kozich, Swyddog Dysgu (ysgolion a cholegau).
01686 625041 helenk@orieldavies.org