Preswiliad

Roedd y preswyliadau, a groesawodd Magali Nougarède yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin a Caroline Dear yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yng Nghwmbrân, Torfaen, yn cynnig profiadau penodol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd priodol. Ystyriodd pob artist, yn fras, y cydgysylltiadau rhwng pobl a’r amgylchedd, gan roi sylw penodol i’r gwahaniaethau main o ran safle, cynefin, cynaliadwyedd, bioamrywiaeth, pridd a phlanhigion, i gynhyrchu syniadau dwys a grymus.

Artist Preswyl flora yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o fis Hydref 2015 tan fis Mawrth 2016

Magali Nougarede Plat de Résistance

Mae Magali Nougarede, a anwyd yn Ffrainc, yn adnabyddus am ei gyrfa ryngwladol tra llwyddiannus fel artist ffotograffig, ac mae’n ymdrechu’n barhaus i archwilio arferion rhyngddisgyblaethol. Dangosodd ei chais am y preswyliad hwn ei huchelgais a’i hangerdd i ddod â garddwriaeth a chelf at ei gilydd, ac archwilio’r posibiliadau o ganfod garddio fel gweithgaredd gwleidyddol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi ymsefydlu yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn cwblhau cwrs mewn garddwriaeth. Meddai:

“Fy nodau oedd cael gwybodaeth arddwriaethol drylwyr ynghyd â darganfod modd o gael dealltwriaeth ddofn o faterion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a bioamrywiaeth cyn datblygu fy ymarfer ymhellach.

Yn rhy aml, canfyddir garddio fel gweithgaredd dibwys neu fe’i darostyngir i fod yn gyfle i drawsnewid gardd yn gyflym ar gyfer y teledu. Ond yn yr 21ain ganrif, mae garddio’n ymwneud â chwestiynau gwleidyddol cyfoes, allweddol yn cynnwys: iechyd, cyflenwad bwyd, newid yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd, bioamrywiaeth, cynllunio trefol a chydlyniad cymdeithasol. Yn yr oes hon o zeitgeist gwyrdd, ble mae’r syniadau am ffyrdd o fyw gwyrdd wedi cael eu cyfethol gan bwerau corfforaethol ac adrannau marchnata er mwyn gwerthu mwy o nwyddau, beth yw gwir ystyr ffasiwn eiriau fel ‘cynaliadwyedd’ neu ‘fioamrywiaeth’, a sut gellir eu rhoi ar waith er budd newid amgylcheddol a chymunedol ystyrlon? Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ganolfan sy’n ymgysegru i gadwraeth ac amrywiaeth, ac mae’n cynnig microcosm delfrydol ar gyfer ymchwilio i faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang.”

Bydd y preswyliad yn digwydd rhwng Hydref 2015 a Mawrth 2016 a bydd yn cynnwys ymchwil gan yr artist ynghyd â chyflwyno gwaith. Dyma’r cyntaf o ddau breswyliad flora, cynhelir yr ail rhwng Ionawr a Mawrth 2016 yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yng Nghwmbrân.

Bydd y newyddion diweddaraf yn cael ei gyhoeddi yma.

—————————————————————————————————

Artist Preswyl flora yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange o fis Ionawr – Mawrth 2016

Mae arfer Caroline Dear yn cael ei ffurfio trwy ddeall y cydbwysedd a’r llif o fewn natur, lle mae hi’n archwilio ein perthynas newidiol â’r byd naturiol a’r cysylltiadau cynnil sy’n bodoli rhwng ein hunain mewnol a’r dirwedd ffisegol allanol. Mae ganddi ddiddordeb mewn creu gwaith sy’n ein peri ni i edrych ar blanhigion sydd o’n cwmpas mewn ffyrdd newydd, a chael profiad ohonynt; dysgu am y bond dwfn sydd wedi datblygu dros filoedd o flynyddoedd, a deall ein cyd-ddibyniaeth â’n gilydd. Drwy gyfeirio sgiliau crefft hynafol traddodiadol, mae hi’n gwneud gwaith cyfoes a pherthnasol gyda’r cyfeiriadau hyn fel ei ffocws.

O fewn ei dyheadau ar gyfer y preswyliad, meddai;

“Mae rhai syniadau rwyf wedi bod yn meddwl amdanynt yn ddiweddar yn edrych yn ofalus ar sut rydym yn ymgysylltu’n gorfforol â’r tir. Mae hyn yn bennaf drwy ein traed a chyn hynny, drwy wadnau ein traed ond yn awr, drwy ein hesgidiau … Drwy ddewis cynefinoedd nodweddiadol a gweithio gyda phlanhigion penodol sy’n bodoli yno, gallai cyfres o esgidiau ar gyfer cynefinoedd neu ‘olion traed cynefinoedd’ gael eu creu. Byddai pob un o’r esgidiau hyn yn defnyddio gwahanol strwythurau a chysyniadau sylfaenol, yn ymwneud â nodweddion planhigion amrywiol a’r cynefinoedd a ddewiswyd … a chymryd i ystyriaeth eu henwau Cymraeg, Lladin a Saesneg. “